Skaalautuva kehittäminen

Junankuljettaja skaalautuvan ketterän kehittämisen etunenässä

Skaalautuvaa ketterää kehittämistä käsittelevässä ensimmäisessä blogikirjoituksessamme kerroimme projektien ominaispiirteistä.

Toisessa osassa avaamme Release Train Engineerin eli RTE:n roolia, joka on ensiarvoisen tärkeä ketterän kehittämisen IT-kehittämisprosesseissa.

Ketterä organisaatio syntyy asiakkaan näkökulmasta

Kehittävän organisaation asiakkaana voi olla oma liiketoiminta tai ulkoinen asiakas. Molemmissa tapauksissa ketteröittämisen haasteet ovat samankaltaisia. Organisaation muuttuminen ketteräksi ei onnistu ainoastaan organisaation päätöksellä tai toimenpiteellä. Mukaan tarvitaan organisaation asiakas. Tilaajan tulee toimia samojen periaatteiden mukaisesti, jotta kehittäminen onnistuu tuloksellisella tavalla.

Ketterässä maailmassa painotetaan iteratiivista kehittämistä. Iteraatiolla tarkoitetaan toimintatapaa, jossa jokaisen lyhyen työjakson päätteeksi asiakas saa jonkinlaisen toimivan tuotteen osan. Jokaisen kehitysjakson (iteraation) tarkoituksena on päästä lähemmäs lopputulosta.

Liiketoiminnan mukaan ottaminen kehittämisen suunnitteluun voi tuntua hankalalta ja suurelta hypyltä kohti uutta toimintatapaa. Sitä se onkin. Ammattitaitoinen RTE pystyy osallistamaan kaikkia haastavissa tilanteissa, jolloin kehitysjunasta saadaan merkittävää hyötyä. Uudet kehittämistavat juurtuvat organisaatioon eikä vanhaan haluta enää palata.

RTE:llä tulee olla liiketoiminnallista näkemystä

Release Train Engineerin työ on yksi avainrooleista, mikäli organisaatio kulkee kohti skaalautuvaa ketterää kehittämistä SAFe-viitekehyksen mukaisesti. Yksinkertaistettuna RTE:n tehtävänä on vastata määritellyn kehittämisosan eli kehitysjunan suorituskyvystä (SAFe-kielellä velositeetistä). Mitä enemmän kehitysjuna saa aikaiseksi, sen paremmin RTE on tehnyt työnsä.

Release Train Engineer toimii suunnan näyttäjänä niin kehitysorganisaation sisällä kuin kehitysjunan sidosryhmillekin. Yhteistyö vaatii liiketoiminnallista näkemystä sekä kokemusta erilaisten organisaatioiden kanssa toimimisesta.

Kehitysjunatyöskentelyssä RTE vetää tapahtumia, joita kutsutaan PI-suunnittelutapahtumiksi. Lyhenne tulee sanoista Program Increment. Tapahtumissa tuotekehitystiimit sidosryhmineen laativat kokonaisuuden, joka perustuu liiketoimintatarpeisiin ja johon sitoudutaan seuraavan 2-3 kuukauden ajaksi. Lisäksi Release Train Engineer sparraa tiimejä tuottamaan arvoa asiakkaille.

Kehitystiimit itseohjautuviksi

Yksi RTE:n tärkeimmistä tehtävistä on auttaa kehitysjunan Scrum Mastereita ja Product Ownereita, jotta kehittämistyö on toimivaa. Ilman kokemusta Release Train Engineer saattaa tarttua epäolennaisuuksiin, mutta koulutuksen ja kokemuksen myötä työstä sekä ajankäytöstä tulee tuloksellisempaa.

Kehitystiimit ovat parhaimmillaan itseohjautuvia, mutta niiden ei tule olla itsestään ajelehtivia. Tässä kohtaa perinteisiä vesiputousprojekteja tekevillä organisaatioilla on usein paljon omaksuttavaa.

Osaava RTE luotsaa koko organisaatiota

Koska SAFen mukainen työskentelytapa eroaa perinteisestä, on osaavan RTE:n merkitys suuri. Työ on hyvin laaja-alaista ja vastuullista. Osaava RTE ymmärtää SAFen lainalaisuuksia ja hallitsee suuriakin kokonaisuuksia.

Taitava Release Train Engineer pystyy soveltamaan SAFe-kehikkoja organisaation erityispiirteiden ja tarpeiden mukaan. On tärkeää, ettei jokaista SAFeen kuuluvaa roolia oteta kerralla käyttöön eikä kaikkia ohjeita noudateta orjallisesti, ennen kuin on pohdittu, mikä toimii kulloisellekin organisaatiolle.

Release Train Engineerin työssä korostuvat hyvät ihmissuhdetaidot. Uuden toimintatavan juurruttaminen ei ole yksinkertaista, joten työssä painotetaan myös muutoshallintaan liittyvää osaamista. Kokenut RTE ymmärtää, että johdon ja liiketoiminnan sitouttaminen muutokseen on ensiarvoisen tärkeää.

Ylhäältä alas -johtamisesta työntekijöiden oivalluttamiseen ja oppivaan organisaatioon

Aiemmin projektipäälliköiden työ oli aikataulu- ja kustannusohjattua toimintaa, jossa esitettiin asiantuntijoille kysymyksiä ja odotettiin niihin vastauksia.

Ketterällä kehittämisellä keskitytään organisaation toimintatapojen parantamiseen. Oivalluttavan työnotteen mukaisesti tietoa ei kaadeta ylhäältä alas, vaan työntekijöille annetaan mahdollisuus havainnoimiseen ja ongelmakohtien löytämiseen itsenäisesti.

Tuloksena on oppiva organisaatio, joka kiinnittää huomiota omiin työprosesseihinsa. Miten työtä voidaan tehdä jatkossa paremmin? Onko prosesseissa pullonkauloja, jotka hidastavat työtä? Kun samalla siirrytään ”kaikki irti resursseista” -ajattelusta kohti ”tehdään yhdessä tehokkaammin” -toimintatapaa, kasvaa myös työntekijöiden hyvinvointi.

Skaalautuva ketterä kehittäminen painottaa tuottavuushyötyjä ja muutoskyvykkyyttä

Skaalautuvassa ketterässä kehittämisessä tärkein asia ovat tuottavuushyödyt. Yksittäinen työntekijä ei tule välttämättä nopeammaksi työssään, mutta kun muutokset koskettavat useampia tiimejä, on niiden läpimeno tehokkaampaa ja nopeampaa. Tästä seuraa työn tehostuminen, laadun parantuminen sekä kustannussäästöt.

Kun organisaatio on oppinut ketterän kehittämisen periaatteet, tulevaisuuden muutoksia ja tavoitteita kohtaan ollaan valmiimpia. Muutokset on myös helpompi viedä käytäntöön, kun niitä varten on olemassa menetelmät ja valmis toimintamalli.

SAFe-viitekehys ohjaa Release Train Engineeria valmentavaan johtamiseen ja työotteeseen, jolle on suuri tarve nykyaikana. Yhtä kysyttyä on muutoksenhallinta, joka korostuu myös SAFe-työskentelyssä ja on osa liki kaikkia projektinhallintaan liittyviä tehtäviämme.

Henkilöstöstämme suurin osa on suorittanut SAFe-sertifikaatin, ja asiantuntijoillamme on laaja kokemus monipuolisista skaalautuvan ketterän kehityksen projekteista. Meillä on aina tarjota asiakkaidemme toimialoja ymmärtäviä osaajia, jotka sopeutuvat monenlaisten organisaatioiden ja hankkeiden esiin tuomiin tilanteisiin.

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Etsitkö osaajaa skaalautuvan ketterän kehittämisen johtamiseen? Autamme mielellämme kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä!

Asiantuntijakirjoittajana johtava konsultti Kalle Laine

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.