Parhaat projektinhallintamallit

SAFen avulla ennustettavuutta muuttuviin markkinatilanteisiin

SAFe (Scaled Agile Framework) on skaalattu, ketterä ja kattava toimintamalli, jonka tavoitteena on auttaa yrityksiä kehittämään laadukkaita (ohjelmisto)ratkaisuja mahdollisimman nopealla läpimenoajalla. Se sopii erityisen hyvin nykyiseen liiketoimintaympäristöön, jossa markkinatilanne on harvoin stabiili tai helposti ennustettava.

SAFe perustuu osallistujien väliseen vuorovaikutukseen, ketteryyteen ja lyhyisiin toimintasykleihin, joiden perusteella voidaan muuttaa tavoitteita. Toimintamallissa luotetaan tiimien omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen; ryhmät suunnittelevat itse oman työnsä huomioiden keskinäiset riippuvuussuhteet. Yksityiskohtaisemman suunnittelun ja kehittämisen painopiste on tämänhetkisessä tekemisessä, ja pidemmän aikavälin suunnitelmia hahmotetaan korkeammalla tasolla mm. tiekarttojen avulla.

Keskiössä tiimien yhteistyö ja läpinäkyvyys

Verrattuna muihin ketterän kehittämisen menetelmiin, SAFe:sta on hyötyä erityisesti silloin, kun kehitetään suuria kokonaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi uuden tuotteen valmistus tai monta järjestelmää sisältävän ratkaisun kehittäminen. Laajoissa projekteissa onkin useimmiten mukana vähintään 50 henkeä.

”SAFen oleellisimpiin piirteisiin kuuluu myös se, että mallina se tukee nimenomaan tiimien välistä yhteistyötä hanketasolta aina portfolioon asti, kun taas tiimitason toimintamalleissa tukeudutaan jo aiemmin hyväksi todettuihin käytöntöihin kuten scrum ja kanban. Toimintamallin yksityiskohtaisuus näkyy siinä, miten projektivaatimukset pilkotaan tavoitteiksi ja miten työ suunnitellaan ja organisoidaan eri tiimien välillä”, kertoo Project- IT:n johtava konsultti ja kokenut SAFe-projektipäällikkö Tommi Siro.

SAFen tehokkuus perustuu siihen, että kaikki tiimien tekemä kehittämistyö synkronoidaan samaa tavoitetta palvelevaksi.

”Hanketasolla SAFessa käytetään hyväksi junasuunnittelu -käsitettä, jonka avulla tiimit luovat junan seuraavan vaiheen eli inkrementin toteutussuunnitelman,” Siro valottaa. Toiminnan synkronointi tekee yhteistyöstä ja suunnittelusta helpompaa ja kaikille tiimeille läpinäkyvämpää.

”Läpinäkyvyyden myötä kaikki osallistujat tietävät, missä vaiheessa projekti on ja mitä tapahtuu seuraavaksi”, jatkaa Siro kokemuksistaan. Tekemisen ja tavoitteiden avoimuus ovatkin Siron mukaan yksi SAFen suurimmista eduista.

Ketteryys syntyy joustavista tavoitteista ja nopeasta palautteenannosta

SAFessa hyväksytään myös tavoitteiden joustavuus. Toimintamallin DNA:han kuuluu siis se, että työn alkuvaiheessa asetettuja prioriteetteja voidaan muuttaa, jos väliaikaiset tulokset eivät tue alkuperäisiä tavoitteita. Maailmaa ei nähdä valmiina eikä tavoitteiden muuttamista koeta epäonnistumisena. Työssä korostetaan myös kaikkien mukana olevien tärkeyttä ja epähierarkista toimintaa; viisaus ei asu vain johtoryhmässä.

Toimintamallina SAFessa korostuu nopea palautteen antaminen. Lyhyet kehityssyklit ja niistä saatu nopea palaute mahdollistavat korjausliikkeet ja liiketoimintahyödyn maksimoinnin. Läpinäkyvyys yhdistettynä palautteen antamiseen kiihdyttää kehitystyötä jopa niin, että toimitusajat lyhenevät 30-75 prosentilla.

”SAFesta selvää hyötyä projektien läpiviennissä”

Sirolla on kokemusta kokoluokaltaan suuremmasta kansainvälisestä yrityksestä, jossa SAFea käytettiin tuote- ja ohjelmistokehityksen hallinnointiin muutoshankkeen yhteydessä. Työ aloitettiin perinteisellä projektinhallintamallilla, mutta sitä jatkettiin SAFella. Muutoksen aiheutti huomio siitä, että tiimit olivat keskittyneet sisäiseen toimintaansa yhteisen ratkaisun sijaan. Lisäksi aiemmat suunnitelmat olivat liian optimistisia verrattuna todelliseen tilanteeseen.

”Projektissa oli useampia tiimejä ja tavoitteena monen järjestelmän yhtäaikainen kehittäminen eli työ sopi erittäin hyvin SAFen avulla tehtäväksi. SAFe mahdollisti laajemman kokonaisnäkemyksen sekä nopeamman palautteenannon”, Siro kertoo.

Hänen mukaansa SAFe on erittäin hyvä vaihtoehto, jos nykyisessä toimintamallissa on haasteita: ”Projektijohdon ammattilaisena olen itse ollut hyvin tyytyväinen SAFeen. Se selkeyttää organisaation tekemistä ja nopeuttaa projektien läpimenoaikaa.”

Kysyttävää SAFe:sta, ota yhteyttä!

Jaa artikkeli:

Lataa IT-ostamisen ABC -opas!

Asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kirjoitettu IT-ostamisen ABC pitää sisällään paljon käytännönläheisiä ohjeita IT-ostamiseen.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.